Tiểu sử đặc biệt của các thành viên trong nhóm nhạc t