Hot girl minh hà vợ lý hải bao nhiêu tuổi, 10 năm gắn bó của vợ chồng lý hải