Tiểu sử và thông tin chi tiết về nữ ca sỹ tóc tiên