ở tuổi 35, trường giang giàu cỡ nào để xin cưới nhã phương?