Vai Trò Của Intranet, Extranet Trong Cải Tổ Mô Hình Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp