Viết hai đoạn văn ngắn sử dụng các cách liên kết để liên kết giữa hai đoạn văn đó