VIẾT HAI ĐOẠN VĂN NGẮN SỬ DỤNG CÁC CÁCH LIÊN KẾT ĐỂ LIÊN KẾT GIỮA HAI ĐOẠN VĂN ĐÓ