Xe không kinh doanh vận tải có phải đăng ký phù hiệu không?